Monday, August 27, 2012

THƠ XUÂN TÂM

NghÌ hè
                            Xuân Tâm
                                                Sung sܧng quá ,gi© cuÓi cùng Çã h‰t.
                                                ñoàn trai non h§n hª rû nhau vŠ.
                                                Chín mÜÖi ngày nhäy nhót ª miŠn quê,
                                                Ôi tÃt cä mùa xuân trong mùa hå!
                                                M¶t nét m¥t ,træm ti‰ng cÜ©i r¶n rã,
                                                L©i trên môi chen chúc nÓi nghìn câu.
                                                Ch© Çêm nay, sáng s§m bܧc lên tàu,
                                                ˆn ch£ng ÇÜ®c,lòng nôn nao khó ngû.
                                                Trong khoänh kh¡c sách, bài là giÃy cÛ,
                                                Nh§ làm chi,thÀy mË Ç®i, em trông.
                                                Trên ÇÜ©ng làng,huy‰t phÜ®ng nª thành bông,
                                                Và vÜ©n rông nhiŠu trái cây ngon ng†t.
                                                Ki‹m soát kÏ, có khi còn thi‰u sót,
                                                RÜÖng chÆt rÒi, khó nhÓt cä niŠm vui.
                                                Tay b¡t tay, hÒn không chút bùi ngùi,
                                                Các bån h«i, ngày mai ÇÀy ánh sáng.
                                                                        ( Trích Thi Nhân ViŒt Nam)
                                                                            BACK

No comments: