Friday, September 7, 2012

HỘI LUẬT GIA * VIÊT CỘNG CẮT ĐẤT DÂNG TÀU

LẬP-TRƯỜNG CỦA HỘI LUẬT-GIA VN TẠI CALIFORNIA VỀ
VIỆC ĐẢNG CSVN CẮT ĐẤT DÂNG BIỂN CHO TRUNG-QUỐC
Xét vì đảng Cộng-Sản Việt-Nam là một tổ-chức chính-trị do ngoại-bang tạo-lập để thực-hiện những mưu-đồ quốc-tế của chúng, đảng này đã được đồng bọn ở ngoại-quốc tích-cực yểm-trợ để cướp chính-quyền tại Việt-Nam chứ không hề do nhân-dân Việt-Nam chính-thức bầu ra trong một cuộc tuyển-cử tự-do và hợp-lệ nào cả cho nên đảng này không hề có tư-cách đại-diện cho dân-chúng Việt-Nam trong bất-cứ lãnh-vực nào nhất là trong việc giao-thiệp vơi ngoại-bang đặc-biệt là trong việc chuyển-nhượng
tài-sản quốc-gia như đất-đai và sông biển.
Xét vì bởi vậy việc đảng Cộng-sản Việt-Nam cắt đất và dâng biển của dân-tộcViệt-Nam dù chỉ là một tấc, một ly ở bất cứ nơi nào cho bất-cứ ngoại-bang nào cũng đều hoàn-toàn vô-giá-trị về pháp-lý bởi lẽ không một ai có quyền sang nhượng cầm bán vật gì không thuộc quyền sở-hữu của mình. Hành-vi này không những là một tội phản-quốc mà còn là sự vi-phạm hình-luật bị trừng-trị nặng-nề đối với cả người bán lẫn người mua đồ gian và không thể đem đối-kháng với dân-tộc Việt-Nam.
Bởi các lẽ ấy về phương-diện luật-pháp dân-tộc Việt-Nam vẫn là chân-chính sở-hữu-chủ của toàn-thể đất nước Việt-Nam từ Ải Nam-Quan đến mũi Cà-Mâu và các vùng biển liên-hệ do tổ-tiên để lại từ ngàn xưa và có quyền đòi lại tất cả các phần đất và biển ở bất cứ chỗ nào mà đảng Cộng-Sản Việt-Nam đã và sẽ dâng hiến cho Trung-Quốc hay bất cứ nước nào dưới bất cứ hình thức nào dù bí-mật hay công-khai cùng với các lợi-nhuận do các chỗ ấy sản-xuất ra kể từ ngày bị tước-đoạt, cùng với tiền bồi-thường xứng-đáng và tiền lời theo lãi-suất luật định cho đến khi thu-hồi lại được chủ-quyền như trước dù có sau một thời-gian dài đến bao lâu đi nữa, Việc ký kết trên giấy tờ hay dựng cột cắm mốc trên thực-tế không hề có giá-trị tước-đoạt quyền sở-hữu của dân-tộc Việt-Nam và ban cho kẻ chiếm-cứ một mảy-may quyền-hạn nào về pháp-lý trên vùng ấy cả.
Làm tại San José California ngày 2 tháng 1 năm 2005
Hội Luật-Gia Việt-Nam tại California Hoa-Kỳ
Đại-Diện:
Đỗ Doãn Quế (Chủ-Tịch)
TUYÊN-CÁO CỦA HỘI LUẬT-GIA VN TAI CALIFORNIA VỀ VIỆC TÀU TRUNG-CỘNG BẮN GIẾT NGƯ-PHỦ VIỆT-NAM
Xét vì ngày 8 tháng 1 năm 2005 vừa qua tàu chiến của Trung-Cộng đã ngang nhiên xông vào hải-phận Viết-Nam bắn giết một số ngư-dân đang đánh cá tại đây và bắt một số mang đi mất.
Xét vì thế mà bọn cầm quyền ở Hà-Nội không hề dám mạnh-mẽ phản-kháng hay làm một việc gì thích-ứng để bảo-vệ các ngư-dân, trái lại chúng còn tìm cách bưng-bít không cho loan tin rộng-rãi đồng-thời xun-xoe đón tiếp nịnh-bợ một cách rất hèn-hạ đê-tiện một phái-đoàn Trung-Cộng tới thăm Hà-Nội.
Xét vì các sự-kiện trên chứng-tỏ rõ ràng rằng bọn cộng-sản Việt-Nam chỉ là một bè lũ phản-quốc dốc tâm phục-vụ quan thầy ngọai-quốc và đã dâng hiến đất đai sông biển của quốc-gia cho chúng cho nên chúng mới dám ngang nhiên hỗn-xược, tàn bạo như thế đối với dân chúng Việt-Nam đang làm ăn sinh sống ngay trong lãnh-hải của chính mình, mà lũ Việt Cộng không hề dám phản-đối thích đáng hay kháng-cự ngoài việc nói vài câu cho có lệ.
Xét vì như vậy về phương-diện pháp-lý bọn cầm quyền tại Hà-Nội phải chịu tội đồng-lõa với bọn Trung-Cộng về các hành-vi sát nhân và phá-hoại tài-sản của dân chúng Việt-Nam ngoài tội phản-quốc mà chúng còn phải trả lời trước pháp-luật.
Làm tại San José ngày18 tháng 1 năm 2005
HỘI LUẬT GIA VIỆT-NAM TẠI CALIFORNIA
Đại diện:
Đỗ-Dõan-Quế ( Chủ-Tịch)

No comments: