Sunday, September 9, 2012

VŨ HOÀNG CHƯƠNG * BÀI HÁT CUỒNG

Bài Hát Cuồng
-Vũ Hoàng Chương


    Xuân có sang mà hoa không tươi
    Ý ngát hoài chăng hề tuổi chớm ba mươi
    Nằm say ngõ lạnh
    Buồn nghe mưa rơi
    Chiều xuống chênh song hề gió lên ?ầy trời

    Ta ?ợi bóng hoa nào hiện
    Ta lắng tin hương nào ?ến
    Duyên kiếp gì ?âu hề Ta có chờ Ai
    Hương một sớm ?ã tan hề Hoa ?ã phai
    ?ời họ bỏ ta hề riêng gì kẻ ấy
    Tình trót lầm trao hề Ta hỡi Ta ơi
    ?ốt lửa mà lên hề về ?âu chẳng vậy
    Chới với hư vô hề ném xa hồn Người
    A ha -- ?ập cho nát vụn
    Tuôn châu òa bật lên cười
    Ta có là Ta chăng hề Ai chứ là Ngươi
    Chậu sành tiếng ?ập ngàn năm cũ
    Họa ?iệu chiều nay xác rã rời
    Họa ?iệu chiều nay lòng rạn vỡ
    Bi thương xưa hề ?ột nhập hồn tan tác rơi
    Ta ?ã say hề men chuếnh choáng
    Ta ?ã mê hề khói chơi vơi

No comments: