Thursday, September 6, 2012

THÁI VĂN KIỂM * TRUYỆN ẤN ĐỘ

KEÅ VEÀ TRUYEÄN RAMAYANA CUÛA AÁN ÑOÄ
HÖÔNG GIANG THAÙI VAÊN KIEÅM
Vieän Só Haøn Laâm Khoa Hoïc Haûi Ngoaïi - Phaùp


Sau khi nghe truyeän Taøu, chuùng ta neân böôùc sang phiaù AÁn Ñoä ñeå tìm thieân anh huøng ca maø
toaøn daân AÁn treân 300 trieäu (thôøi tröôùc) ñeàu thoâng hieåu vaø thuoäc loøng nhieàu ñoaïn. Ñoù laø
truyeän Ramayana goàm hai möôi boán ngaøn song cuù, thô vaên xen keõ, traûi ra baûy quyeån, do Valmiki saùng taùc, keå laïi cuoäc ñôøi kyø laï vaø coâng traän hieån haùch cuûa anh huøng Rama. Voán laø thieân thaàn Rama phaûi chieán ñaáu quyeát lieät vôùi hung thaàn Ravana, thuû laõnh boïn quæ Raksasa ñeå giaønh laïi coâng chuùa Sita, nhôø söï giuùp ñôû taän tình cuûa con khæ Hanuman (truyeän naøy daønh cho naêm Khæ, nhöng kyø tröôùc khoâng ñuû choå ñaêng neân nay ñaêng tieáp), vì chæ mình noù coù khaû
naêng quaùn chuùng nhaûy töø AÁn Ñoä sang taän Tích Lan, nôi boïn quûi ñang giaáu kín coâng chuùa Sina trong moät hang nuùi voâ cuøng hieåm hoùc. Nhöng moät khi giaûi cöùu xong, Rama laïi ñoái xöû laïnh luøng vôùi Sita vì nghi kî naøng ñaõ thaát thaân vôùi Ravana, maëc duø naøng ñaõ baèng loøng chòu pheùp thöû löûa vôùi thaàn Agni, leân hoûa ñaøn maø vaãn khoâng bò chaùy. Roát cuoäc Rama cuõng thuaän ñöa Sita veà xöù Ayodhya ñeå leân ngai vaøng. Truyeän Ramayana (Con ñöôøng Rama) ñöôïc truyeàn tuïng khaép   vuøng Ñoâng AÙ vaø Nam AÙ, ñöôïc ñòa phöông hoùa vaø bieán hoùa, theâm bôùt hoaëc ruùt goïn thaønh nhöõng truyeän ngaén vaø nhöõng tuoàng haùt. Ramayana khieán ta nhôù tôùi nhöõng truyeän Thaïch Sanh   Cheùm Chaèng, Teà Thieân Ñaïi Thaùnh v.v. Höông Giang Thaùi Vaên Kieåm (Paris)

No comments: