Wednesday, September 5, 2012

VƯƠNG NGỌC LONG * MẸ ƯU QUỐCMEÏ ÖU QUOÁC
Vuong Ngoc Long
Treân göông maët Meï daáu haèn saâu
Böùt röùt taâm tö gôïn veát saàu
Theá söï thaêng traàm thöông vaän nöôùc
Nhaân tình ñen baïc khoùc ñôøi ñau
Ngaäm nguøi tay traéng phöông trôøi laï
Laïc loõng nhaø khoâng caûnh beå daâu
Vaân caåu hö huyeàn nhö giaác moäng
Thay hình, tan hôïp, bieát veà ñaâu ?
Vöông Ngoïc Long

No comments: